Info Zona / 13.11.2018


Info zona VII emisija

Slika
title

UJEDINJENI U SUPROTSTAVLJANJU NASILNOM EKSTREMIZMU

Emisiju možete poslušati na youtube kanalu

[embed width="" height=""]https://www.youtube.com/watch?v=9BFTwmpHSHk[/embed]

Sedma emisija serijala  INFO ZONA, iz zajedničkog projekta radija  Osvit- Zvornik, Feral-Kalesija  i Pan Bijeljina. U ovim radijskim emisijama  bavimo se raznim aspektima prepoznavanja, prevencije i sprečavanja ekstremnog nasilja .

Nasilje, ekstremizam, radikalizacija, terorizam , su nazivi za pojave koje predstavljaju ozbiljnu i opasnu pretnju svakom modernom i demokratskom društvu. Saradnja i uključenost policije i lokalne zajednice, je od presudnog  značaja u prevenciji ovog društevnog problema.

Najbitniji dokument na državnom nivou za borbu protiv nasilnog ekstremizma i terorizma,  je Strategija BIH za prevenciju i borbu protiv terorizma.  Njom je definisan osnovni cilj, a to je suzbijanje svih oblika ekstremističkog i terorističkog djelovanja.  Zadatak preventivnog delovanja imaju pre svega radnici bezbednosnih agencija i lokalna zajednica. Njihove aktivnosti su svakodnevne  i oni su stalno u kontaktu sa gradjanima. Neophodno je kao sledeći korak izraditi lokalne akcione planove na prevenciji  u skladu sa  Strategijom BIH za prevenciju i borbu protiv terorizma.

Kad je prevencija u pitanju, najveća odgovornost je na lokalnoj  policiji, ali je jako bitna i saradnja sa društvenom zajednicom kako bi se zajednički svim segmentima društva adekvatno odgovorilo na problem terorizma. U prvom djelu emisije govorimo sa odgovornim iz policije i lokalne samouprave u Kalesiji, o tome kako se u ovoj sredini preventivno deluje na sve pojave nasilja, pogotovo na nasilni esktremizam

 

Relacija gradjanin - policija,  je ta u okviru koje policija preduzima sve mere kako bi osigurala  bezbedan i neometan život i rad stanovništva. Od gradjana se očekuje da se i sami obrate policiji u svim situacijama.

Nesib Karić, službenik Policijske uprave Kalesija, ističe da policija svakodnevno radi na sprječavanju i rješavanju problema ekstremnog nasilja i drugih oblika kriminaliteta i da je ovakav vid nasilja najčešće vezan za određene grupe ili pojedince.

Karić dalje navodi da društvo i zajednica moraju  biti sposobni da  prepoznaju pojedince ili grupe sklone ekstremnom nasilju i spremni da se na adekvatan način suprostave takvim pojavama. Prema njegovim riječima na području koje pokriva Policijska uprava Kalesija nisu zabilježeni ovakvi incidenti.

 

Službenik Policijske uprave Kalesija Nesib Karić, je mišljenja da je neophodno podići svijest građana na viši nivo, smanjiti popularnost  na društvenim mrežama osoba koje se deglarišu da su sklone nasilju, a posebnu pažnju treba usmjeriti prema mladim ljudima koji su najrizičnija grupa i najčešća meta za uključivanje u ekstremne organizacije.

 

Na osnovu dosadašnjeg rada u zajednici, Karić navodi da se problem ekstremnog nasilja može riješiti samo sistemskim uključivanjem svih odgovornih institucija, nevladinog sektora, ali i medija. Po njegovom mišljenju, mediji svojim radom mogu pozitivno uticati na svijest građana baš kada je u  pitanju značaj rešavanja ovog problema.

 

Službenik Nesib Karić je na kraju pozvao građane na saradnju sa policijom i da ukoliko imaju bilo kakva saznanja o ovakvim oblicima djelovanja da se obrate lokalnoj policiji u Kalesiji.

 

Preventivno djelovanje je obaveza nadležnih institucija  i  presudan način borbe protiv nasilničkog ponašanja.  Drugi naš sagovornik iz Kalesije je Hata Mujčinović, pomoćnik načelnika općine Kalesija za društvene djelatnosti

Hata Mujčinović  osuđuje svaki oblik nasilja, bez obzira sa koje strane dolazi. Prema njenom mišljenju demokratija na ovim prostorima je počela da se razvija devedesetih godina posle rata.  Hata Mujčinović smatra da je demokratija  dolaskom na ove prostore i opštom globalizacijom donela i  veliki stepen nasilja.

 

G-đa Mujčinović, pomoćnik načelnika općine Kalesija za društvene djelatnosti,

je mišljenja da su  žene te koje trpe nasilje i ćute.  Žena je ta koja prima sve udarce,  izložena je raznim oblicima nasilja. Svo nezadovoljstvo u porodici okrenuto je prema ženi ako nešto nije u redu, uvek je \ena kriva.

Hata Mujčinović pomoćnik načelnika općine Kalesija za društvene djelatnosti,  se posebno osvrnula na problem igrica i društvenih mreža. Pojava interneta i „poplava“ društvenih mreža dovela  je po njenom mišljenju dodatno do procentualnog povećanja nasilja svih oblika i vrsta, koje se manifestuje od međuvršnjačkog nasilja u školama, do najtežih oblika ove negativne društvene pojave.

Hata Mujčinović, dodaje da će državne institucije morati osigurati kvalitetnije uslove za život, demokratiju i da prepoznaju i pronađu adekvatne oblike borbe protiv nasilja

Na kraju Hata Mujčinović, pomoćnik načelnika općine Kalesija za društvene djelatnosti,

zaključuje da se danas u cjelokupnom društvu malo pažnje posvećuje međusobnoj toleranciji, uvažavanju, suosjećanju i rješenju problema nama bliskih osoba. Takodjer, naglašava da pored porodice jako važnu ulogu u kreiranju sveukupnog pozitivnog ambijenta i u prevenciji raznih oblika nasilja moraju imati i obrazovne intitucije.

 

Zvornik je otišao korak dalje.  Odbornici Skupštine Grada Zvornika su jednoglasno, uvidjajući značaj, podržali predlog projekta koji je bio na dnevnom redu Skupštine.  Grad Zvornik je tako prvi u BiH i Republici Srpskoj,  koji će realizovati ovako koncipiran projekat, koji se tiče aktivnosti na preventivnom djelovanju na nasilje i ekstremizam koji vodi terorizmu.

U narednom periodu biće preduzet niz edukativno-preventivnih aktivnosti u koje će biti uključene obrazovne, vjerske i druge ustanove. Podršku projektu najavile su i međunarodne oranizacije, ali i Koordinaciono tijelo za sprovođenje Akcionog plana Vlade Republike Srpske.

Ukratko o značaju  usvojenog predloga projekta koji će za cilj imati podizanje svesti gradjana u borbi protiv nasilnog ekstremizma  rekao nam je Bojan Ivanović, pomoćnik gradonačelnika Grada Zvornika.

 

Predlagač projekta Policijska  uprava Zvornik koncipirao je projekat, koji se tiče aktivnosti preventivnog djelovanja na nasilje i ekstremizam koji vodi terorizmu.  Uvodno izlaganje na sednici Skupštine Grada Zvornika, o predlogu dao je Aleksandar Golubović, inspektor kriminalističke policije Policijske uprave Zvornik. On je odbornicima  govorio o samom predlogu projekta pod nazivom Projekat preventivnog delovanja lokalne zajednice u sprečavanju nasilnog ekstremizma i terorizma koji  je sada predstavio i u  Infozoni.

 

Kolika je podrška lokalne zajednice za realizaciju projekta  ilustruje podatak da su odbornici Gradske skupštine jednoglasno usvojili  ovaj prijedlog .  Aleksandar Golubović,  naglašava da su

čelni ljudi Zvornika i odbornici,  maksimalno podržali  Projekat preventivnog djelovanja lokalne zajednice u sprečavanju nasilnog ekstremizma  i terorizma.

 

Projekat  podrazumeva da svi akteri lokalne zajednice učestvuju zajedno i doprinesu bezbjednosti na lokalnom nivou.  Aleksandar Golubović, inspektor kriminalističke policije Policijske uprave Zvornik, je  ispričao i redosled narednih aktivnosti na realizaciji projekta.

 

Policija je otvorena uvijek za saradnju.  saradnja policije, stanovništva i medija mora biti svakodnevna, naglasio je Aleksandar Golubović.  Golubović je istakao da je od velikog  značaja uključivanja radija Osvit i informisanje o ovom problemu svih ovih godina, a pogotovo i realizacija emisija Infozona u okviru kojih se govori o ovom problem sa različitih aspekata i sa sagovornicima iz raznih segmenata društva, a pokrivene su i susedne opštine Kalesija I Bijeljina.

Jedan od značajnijih načina borbe protiv ekstremizma i terorizma je upravo podizanje svesti ljudi, kako bi prepoznali radikalne organizacije i pojedince koji pozivaju na nasilje. Osnovni zadatak  policije i lokalne zajednice je da budu podrška svakom gradjanu i da  policijski službenici u preventivnom djelovanju uspostave partnerstvo sa lokalnom zajednicom, odnosno svim akterima koji na bilo koji način utiču na bezbjednost, kako bi zajedničkim djelovanjem doprinijeli većem stepenu bezbjednosti na lokalnom nivou.

 

Emisiju realizovale redakcije Ferala I Osvita, a na programu je u isto vreme na frekvencijama radio stanica Feral Kalesija, radio Osvit Zvornik i Pan radio iz Bijeljine koji će emisiju  prilagoditi  za emitovanju za grad Bijeljinu

“Objavljivanje ovog  programa je  dijelom finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država . Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.“