Region / 29.06.2022

Vlada Crne Gore objavila radnu verziju Temeljnog ugovora sa SPC

Slika
Crna Gora

Vlada Crne Gore objavila je radnu verziju Temeljnog ugovora, koju su načelno uskladile radne grupe Vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, a koja će dalje ići radnim telima vlade u skladu sa uobičajenom procedurom. Crnogorska vlada objavila je usklađenu radna verzija Temeljnog ugovora, koja ima 20 članova. U radnoj verziji se navodi da država garantuje Crkvi i njenim crkveno-pravnim licima vršenje javnopravnih ovlašćenja u Crnoj Gori u skladu sa pravoslavnim kanonskim pravom i Ustavom SPC, a garantuje i nepovredivost prava svojine i državine nad manastirima, hramovima, zgradama i drugim nepokretnostima i prostorima u njenom vlasništvu u skladu sa pravnim poretkom države.

Predviđeno je da će se u slučajevima premeštanja, iznošenja iz države ili otuđenja dobara koja predstavljaju kulturnu baštinu države, a na kojima pravo svojine ima Crkva, primenjenjivati odredbe zakona kojim se uređuje zaštita kulturnih dobara.

Ekipa radija Osvit